Základní informace

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska (ACBN) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bylo formálně zřízeno na základě smlouvy uzavřené v lednu 2018 mezi FF UK a Fondem Borise Němcova za svobodu se sídlem v Bonnu. Struktura a fungování Centra se řídí Opatřením děkana č. 19/2017, schváleným Akademickým senátem FF UK v prosinci 2017. Centrum vzniklo jako autonomní vědecké pracoviště s menším počtem stálých zaměstnanců, odborným garantem a dozorčí radou jmenovanou z řad externích vědeckých osobností.

Centrum si směrem k fakultní obci i neakademické veřejnosti klade za cíl stát se interdisciplinární platformou pro spolupráci širokého spektra odborníků na současné Rusko s úkolem seznamovat struktury Evropské unie, evropskou veřejnost i evropské sdělovací prostředky s novou generací ruských badatelů a představitelů různých oblastí společenského života, zapojovat studenty magisterského studia, doktorandy a mladé odborníky FF UK, jiných fakult Univerzity Karlovy, partnerských organizací FF UK v České republice i v zahraničí do činnosti Centra. Hlavní výstupy ACBN budou tvořit veřejné přednášky a diskuze, analýzy, referáty, rozhovory v češtině, ruštině, angličtině, němčině a rovněž videomateriály. Centrum v příštích letech předpokládá organizaci pravidelných seminářů a mezinárodních vědeckých konferencí za účasti evropských a ruských nezávislých expertů, hodlá se věnovat prezentaci výsledků badatelských projektů v médiích a na partnerských univerzitách v Rusku i v Evropě, stejně jako dlouhodobým, náročnějším vědeckým publikačním projektům (tematické kolektivní monografie, vědecké studie, sborníky z mezinárodních sympozií).

Centrum se bude výrazně podílet na činnosti partnerského Fondu Borise Němcova za svobodu účastí na organizaci a realizaci každoroční Letní školy žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova v Praze, prestižního Fóra Borise Němcova a přípravou grantových projektů s cílem finančně podpořit činnost Centra včetně stipendijního programu pro podporu magisterských studentů, doktorandů a mladých vědců, kteří se zabývají výzkumem Ruska nebo jsou občany Ruska. Prioritními oblastmi badatelské činnosti ACBN se stane situace ruské společnosti v zrcadle současné kultury, obraz budoucnosti u obyvatel Ruska, analýza občanských protestů v Rusku, modely kolektivní (kulturní) paměti Ruska, hodnotová orientace a přínos ruské emigrace 20. a 21. století, evropské hodnoty jako formativní faktor identit v Rusku a na postsovětském prostoru (historický kontext, současný stav a perspektivy změn). ACBN hodlá v rámci FF UK všestranně spolupracovat zejména s Ústavem východoevropských studií FF UK a Institutem pro studium strategických regionů FF UK.